You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Όροι Χρήσης

Η διαχείριση & η προστασία των Προσωπικών δεδομένων όπως η  παροχή εκ μέρους του πελάτη προσωπικών του πληροφοριών & στοιχείων (π.χ ονοματεπώνυμο, επωνυμία επιχείρησης, αντικείμενο εργασιών, διεύθυνση αποστολής εμπορευμάτων, τηλέφωνο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) διενεργείται στο πλαίσιο της συναλλαγής και για τη δική του εξυπηρέτηση.  

Τα προσωπικά στοιχεία που τίθενται στη διάθεση της εταιρείας τηρούνται στο αρχείο της σύμφωνα με τα προβλεπόμενα διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρ.8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ) & δεν αποκαλύπτονται ή/και δημοσιοποιούνται ή/και πωλούνται προς τρίτους ούτε ανταλλάσσονται.  

Τα εκ του αρχείου της εταιρείας τηρούμενα στοιχεία δύναται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Με την περιήγηση του επισκέπτη/ πελάτη & χρήστη των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΒΕΕ  τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος, τους οποίους ο επισκέπτης/ πελάτης & χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά.  

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/πελάτης &  χρήστης των διαδικτυακών υπηρεσιών διαφωνεί με τους όρους χρήσης και προστασίας των προσωπικών του δεδομένων υποχρεούται να δηλώσει την αντίρρησή του αιτούμενος τη διαγραφή του κωδικού πρόσβασης, αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα, και σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να μην κάνει χρήση αυτού.

Σε περίπτωση που επισκέπτης/ χρήστης διαφωνεί με τους παρόντες όρους χρήσης υποχρεούται να μην πλοηγείται στην ιστοσελίδα kosmoscenter.gr και να μην κάνει χρήση  καμίας πληροφορίας.

 Περιορισμός Ευθύνης :  Η είσοδος στον δικτυακό τόπο & η χρήση των  ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΒΕ  γίνεται με την ευθύνη του Πελάτη/Χρήστη & σε καμία περίπτωση δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη η Εταιρεία για άμεση, συμπτωματική ή έμμεση ζημιά η οποία απορρέει από την πρόσβαση, την πλοήγηση ή την χρήση του δικτυακού τόπου.

Η εταιρεία δεν ευθύνεται - δεν αναλαμβάνει - ούτε επιβαρύνεται, είτε άμεσα είτε έμμεσα, κατά την πλοήγηση - την πρόσβαση - την χρήση ή την αποθήκευση οποιουδήποτε υλικού δεδομένων (Κείμενα - Φωτογραφίες ή Αρχεία κτλ) με κανένα τύπο εξόδων - δαπανών (αμοιβές είτε τεχνικών, είτε εμπειρογνωμόνων, είτε δικηγόρων ή & άλλα κόστη) τα οποία θα μπορούσαν να προκύψουν.

Καταγράφονται ενδεικτικά & όχι περιοριστικά : δυσλειτουργίες του προγράμματος -  τυχόν λάθη ή παραλείψεις  -  καθυστερήσεις μετάδοσης από τον υπολογιστή ή το δίκτυο  -  ιό  -   λάθος προγράμματος (bug) - ανθρώπινη ενέργεια ή παράληψη της -  συστήματα υπολογιστών (hardware)  - προγράμματα υπολογιστών (software)

Σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει ευθύνη της ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΕΒΕΕ, ούτε ακόμη & στην περίπτωση της αμέλειας, για οποιαδήποτε ζημία με αφορμή την χρήση των πληροφοριών - των περιεχομένων ή των υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου.


 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας : Η Εταιρεία επικοινωνεί, εκφράζεται και παρουσιάζεται επίσημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.kosmoscenter.gr, και με έντυπο υλικό (προσπέκτους), τα οποία αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η χρήση των σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων της εταιρίας (κωδικοί, ονόματα, περιγραφές και φωτογραφίες ειδών - πληροφορίες κτλ) θα συντελούνται υπό τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις υποχρεωτικά, η χρήση ή η πλοήγηση στον δικτυακό χώρο σημαίνει ότι ανεπιφύλακτα & αυτομάτως ο πελάτης ή ο επισκέπτης αποδέχεται και υπόκειται σε αυτούς τους όρους.

Ο Πελάτης/Επισκέπτης αναγνωρίζει πλήρως και σε όλη τους την έκταση τα δικαιώματα πνευματικής, βιομηχανικής και εν γένει διανοητικής ιδιοκτησίας επί των σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων που η Εταιρία χρησιμοποιεί κατά την παραγωγή και εμπορία των εμπορευμάτων της, και τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί άυλων αγαθών και περί του ελεύθερου ανταγωνισμού, και αναλαμβάνει ρητώς την υποχρέωση όπως παραλείπει κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών και εμποδίζει κάθε τέτοια προσβολή εκ μέρους τρίτων που συναλλάσσονται με αυτόν.

Συνεπώς απαγορεύεται ρητώς η αντιγραφή - αναδημοσίευση - μετάδοση - έκδοση - φόρτωση - αναπαραγωγή - μετάφραση ή & περίληψη των πληροφοριών ή των δεδομένων του δικτυακού χώρου στης Εταιρείας χωρίς να έχει προηγηθεί η έγγραφη συναίνεσή της.

Ο Επισκέπτης/Πελάτης δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το δίκτυο ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας για να «κατεβάσει», να δημοσιεύσει, να διανέμει, ή με άλλο τρόπο να αντιγράψει ή να χρησιμοποιήσει με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε κείμενο, φωτογραφία - εικόνα ή άλλη εργασία προστατεύεται από τους νόμους του Εμπορικού Δικαίου, εκτός εάν: έχει δοθεί ρητή άδεια από την Εταιρεία ή με άλλο τρόπο επιτρέπεται με βάση τους ισχύοντες νόμους του Εμπορικού Δικαίου.

O Επισκέπτης/Πελάτης οφείλει να συμμορφώνεται με τα χρηστά ήθη & με την σχετική νομοθεσία καθώς και τις διατάξεις του Ελληνικού & Διεθνούς δικαίου που διέπουν τις επικοινωνίες & να απέχει από κάθε παράνομη & καταχρηστική χρήση του περιεχομένου & των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου της Εταιρείας.

Οποιαδήποτε ζημία στον δικτυακό χώρο ή στο διαδίκτυο η οποία απορρέει από κακή & αθέμιτη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Εταιρείας φέρει την αποκλειστική ευθύνη του Επισκέπτη/Πελάτη, οφείλει δε να μην δημοσιεύει ή μεταδίδει οποιοδήποτε υλικό δυσφημιστικό - εξυβριστικό - απειλητικό ή & ότι άλλο παράνομο θα μπορούσε να εγείρει αστική ευθύνη & ποινικό αδίκημα.

Η Εταιρεία καθώς & οι εμπλεκόμενοι στην κατασκευή των ιστοσελίδων της παρόλο που ελέγχουν & επιθεωρούν τον δικτυακό τόπο αποποιούνται ευθύνη για τυχόν ζημία ή αξίωση που θα μπορούσε να προκύψει δυσφήμησης - πλαστοπροσωπίας - εξύβρισης ή βλασφημίας κτλ.

Ο διαδικτυακός τόπος www.kosmoscenter.gr ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (συνδέσμους/links) σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων με αποκλειστικό σκοπό την πληροφόρηση του χρήστη / επισκέπτη. Η παραπομπή σε συνδέσμους που ανήκουν σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων δεν αποτελεί υιοθέτηση των απόψεων και πράξεών τους ή αποδοχή του περιεχόμενου που αυτοί εκφράζουν, δημοσιεύουν ή αναρτούν. Οι τρίτοι φορείς των διαδικτυακών τόπων υπεύθυνοι κατά το νόμο φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους ή για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκύψει από τη χρήση τους, όταν ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου www.kosmoscenter.gr αποκτά πρόσβαση σε αυτούς. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι με την επίσκεψη σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, αποχωρεί από το διαδικτυακό τόπο www.kosmsoscenter.gr και υπόκειται στους όρους χρήσης αυτών.

Για την εγγραφή στο newsletter του www.kosmoscenter.gr ζητείται μονάχα η προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του χρήστη ή επισκέπτη. Αντιστοίχως, για την ιδιωτική επικοινωνία με το διαδικτυακό τόπο απαιτείται επιπροσθέτως το ονοματέπωνυμό του. Ο διαδικτυακός ιστότοπος τηρεί τη νομοθεσία, εθνική (Ν. 2472/1997 όπως ισχύει κλπ) και κοινοτική, περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία που ως ανωτέρω δηλώνονται και τηρούνται καθώς και τυχόν άλλα, δεν αποκαλύπτονται σε τρίτους, δεν δημοσιοποιούνται και δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης με κανέναν τρόπο, εκτός από τις χρήσεις που αφορούν την εκπλήρωση των κειμένων όρων και υποχρεώσεων, την ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών, την εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου και την ευχερή επικοινωνία του www.kosmoscenter.gr και των επισκεπτών/χρηστών αυτού.

Αναθεωρήσεις - Εφαρμοστέο Δίκαιο : Η Εταιρεία δύναται να αλλάξει τους Όρους Χρήσης & Συναλλαγών  ή τις νομικές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή & για οποιονδήποτε λόγο χωρίς να υποχρεούται να προηγηθεί οποιαδήποτε ενημέρωση ή προειδοποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι οι όποιες αλλαγές είναι σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα. Ο Επισκέπτης/Πελάτης οφείλει να ελέγχει για τυχόν αλλαγές, η χρήση & η πλοήγηση αυτόματα τεκμαίρει την αποδοχή των Όρων & των Νομικών Πληροφοριών  όπως αυτοί ισχύουν κάθε φορά, στην αντίθετη περίπτωση οφείλει να απέχει από την χρήση & την πλοήγηση.

Η Εταιρεία δεν θα θεωρείται ότι παραβαίνει οποιονδήποτε από τους Όρους, εάν η μη εκπλήρωση της υποχρέωσής της οφείλεται σε ένα γεγονός πέρα από τον έλεγχό της, όπως σημαντική αδυναμία ενός μέρους του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, σημαντική αποτυχία του Διαδικτύου, φυσική καταστροφή, πόλεμος, εξέγερση, επιδημία, απεργίες ή άλλες οργανωμένες δράσεις της εργασίας, τρομοκρατία, ή άλλα γεγονότα του μεγέθους ή τύπου για τον οποίο προφυλάξεις δεν λαμβάνονται γενικά στο εμπόριο ή στη βιομηχανία.

Στους παρόντες Όρους  Χρήσης - Συνεργασίας μπορεί να ενσωματωθεί και οποιαδήποτε άλλη σχετική συμφωνία συνεργασίας-εμπορικής συναλλαγής, καθώς και Παραρτήματα που τυχόν επιθυμεί η Εταιρεία.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει  τη συμμόρφωση του χρήστη/επισκέπτη με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση του ιστοτόπου και των συνδεόμενων εφαρμογών του.